اهالی قلمی که در سال ۱۴۰۰ از این جهان رخت بربستند

محفوظ نگهداریم تا باشد که تمام کشور ما با فقر چوب ودیگرمحصولات جنگلات مواجـــــــــــــــه نشـــــــــــــود. موصوف با اشاره به کارنامههای داکتر تتسو ناکامورا، گفت که موصوف شیوۀ جدید احیای جنگلات را در افغانستان نهادینه ساخت؛ ملت افغانستان باید کارنامهها و کارشیوۀ وی را تعقیب نمایند. وی از مهار کامل حریق در رودبار به دنبال بارش باران خبر داد و افزود: در حال حاضر آتش کاملا خاموش شده است. همچنين مديريت بحران کشور بايد درباره علت مهار نشدن آتشسوزي جنگلهاي ارسباران پس از چهار روز پاسخگو باشد.» اما سرانجام مهار آتش آنقدر طولاني شد كه وزير دفاع دستور داد، نيروهاي مسلح و ارتش به كمك بيايند.

این مرد یکی از توانگران بنام جهان و خود مرد رادی میبود و دهشهای بجا مینمود، و در سال ۱۲۷۹، با دست «انجمن معارف» ارمغان شایانی بدبستانهای نو پدیده ایران فرستاد بدینسان که یک رشته نقشههای بزرگ دیواری، و دفترها برای نوشتن شاگردان، و برخی کتابها در بیست و یک بسته، برای بیست و یک دبستان ایران ارمغان کرده، و چهار هزار منات برای دبستان رشدیه، و پانصد منات برای دبستان سادات پول فرستاد. در این مطلب میخواهیم به یکی از گنجینههای سرسبز ایران برویم و در طبیعت پاک آن گشتوگذار کنیم.

طبیعت خاص این گروه یکجا با این حقیقت که، آنها بنحوی با کمپاین “سکائیان” ربط دارند، قویا دلچسپ است. مطابق زندگینامه نویسان، کوروش بزرگ این عنوان را وقتی بآنها اعطا میکند که او را درجریان کمپاین “سکائیان” نجات میدهد. زندگینامه نویسان میگویند وقتی بیسوس درمقابل الکساندرمقاومت میکند، توسط 8 هزار سوار پشتیبانی میشود. دشمن او بیسوس کشور را ترک گفته، به شمال فرار نموده و الکساندر سرزمین را اشغال میکند. بآنهم موقعیت سیلیوکوس بطورجدی ازطرف غرب توسط دوست قدیمی اش، پتولیمایس که کنترول مصررا بدست آورده و دشمن کهنه او، انتیاگوس که حاکم اناتولیه است، مورد تهدید قرارمیگیرد. بآنهم نباید فراموش کرد که حتی قبل از مرگ الکساندر، موجودیت مقدونیان در ولایات هندیان کاهش یافته و تقریبا نابود شده و در ایران شرقی، ناقلین یونانی و مقدونی شورش نموده و به برگشت بخانه های خویش شروع میکنند.

منابع قدیمی میگوید، بهنگام مرگ الکساندر، ناقلین یونانی/مقدونی شورشی در بکتریا و نواحی مجاورتوانستند یک ارتش 23 هزارنفری جمع آوری کنند. آنها در317 ق م با جمع آوری یک ارتش 6500 نفری، پیتون را شکست میدهند که دراینزمان حاکم ماد میباشد. زوال حاکمیت کوشان در افغانستان درسدۀ سوم م با سقوط پارتیان و صعود یک ایران تازه تحت رهبری یک دودمان جدید یعنی ساسانیان همزمان است. اوساختارسیاسی ولایات شرقی را درک نموده، والیان مقررکرده و پالیسی الکساندر یعنی مستقرساختن یونانیها، مقدونیها وسایرین را درشهرهای سبک – یونانی دوباره تقویه میبکند.

وقتی والیان شرقی شکست خورده و انتیگونوس بحیث فاتح بیرون میآید، ادعای حاکمیت عمومی نموده و یکتعداد والیان جدید در شرق تعین میکند. یکسال بعد والیهای شرقی بازهم جنگی براه میاندازند، در اینوقت یکجا با ایومینیس بمقابل انتیگونوس مقدونی؛ درجنگ پاریتاسینی (ایران غربی)، والیان اراکوزیا، ارییا و درنگیانا، بکتریا و وادی کابل تماما متحد میشوند تا مقام خویش را حفظ نمایند. ساحات که دراختیارموریا ها قرارمیگیرد درکنارۀ شرقی فلات ایران، جنوب و شرق کوههای هندوکش واقع است. خشونت این مبارزه توسط تنظیمات سیاسی کاملا متفاوت این سرزمین ها برانگیخته میشود. رزاقی در ادامه با اشاره به جملات آقای دکتر مدرسی گفت: چیزی که در تحلیل ساده انیمیشن به آن میرسیم این است که باید برای خشونت جایگزینهای دیگری پیدا کنیم.

تپهها با پوشش گیاهی انبوه كه گاه تنك میشوند.جنگل را به سرازیر كه میكشانی مسیر پر میشود از درختان زالزالك، تمشك و توت فرنگی. اهمیت آن چند سال بعد، وقتی روشن گردید که یکقسمت بزرگ ارتش مقدونی با فیل های خویش از وادی میانه اندوس و از طریق اراکوزیا به پرشیا مارش میکند که توسط جنرال مورد اعتماد الکساندر بنام کراتیروس رهبری میشود. اینها بطور آشکاردربرگیرندۀ وادی دریای کابل، وادی ارغنداب (اراکوزیای قدیم) وسرزمینهای بلوچستان شرقی است. سیلیوکوس در303 ق م قبل از اینکه ولایات شرقی را ترک نموده و بطرف غرب حرکت کند، یک معاهده با چندراگوپتا امضا میکند.

استعمال وسیع اسپ توسط مردمان مقابله کننده با الکساندردرجنوبغرب افغانستان بازتاب یافته است. مطابق آرین، آنها خود را طوری اداره (حکومت) میکردند که با مردمان دیگراین منطقه کاملا متفاوت بود. داور نامدار افزود: هر ساله با آفت «پروانه دُم قهوهای» عملیات مبارزه در استانهای مختلف کشور از جمله آذربایجان شرقی و اردبیل صورت میگیرد ولی حالا ما اهمیت مقابله را بیشتر میدانیم و معتقدیم مقابله با این آفت که طبیعتاً خسارتهایی به جنگلها وارد میکند اگر امروز هزینه کنیم فردا در حفظ جنگلها سربلند خواهیم بود. «عموی گرانبهای من، امروز از امتحان دادن و دخول درجهٔ پنجم فارغ شدم.

برخی از ماکائوها حتی می توانند گفتار انسان را تقلید کنند! بهنگام مرگ الکساندربزرگ دربابلیون درجون 323 ق م یک سلسله جنگها دربین دیادوکوی بوقوع می پیوندد: جنرالان و مقامات عالی ارتش الکساندرکه ادعای میراث الکساندر را داشتند. دراینجا الکساندر و مقدونیان با مردمی ملاقات میکنند که زندگینامه نویسان آنها را اریاسپوی یا اریماسپوی میخوانند. زندگینامه نگاران مشکلاتی را تشریح میکنند که سربازان الکساندر در مسیر500 کیلومتری مارش خویش متحمل میشوند. درحالیکه خود الکساندر بهمرای یکتعداد سربازان خویش مسیربمراتب مشکل جنوبی از طریق دشتهای بلوچستان را درپیش میگیرد.

هدفهای عمده نهضت جنگل چنین بود: اخراج نیروهای بیگانه و حمایت از استقلال کامل کشور، برقراری امنیت، رفع بی عدالت و مبارزه با خودکامگی و استبداد ، اصلاحات اساسی و رفع فساد در تشکیلات دولتی بود. همچنین نباید شباهت ساختاری جنگل ارسباران را با جنگل های شمالی کشور، که از نوع ساختار هیرکانی است، نادیده گرفت. همچنین منطقه مرزن آباد در چالوس به دلیل داشتن موهبت های طبیعی و بی وصف در اولویت انتخاب علاقه مندان قرار دارد. بدون شک جنگل ارسباران از مکانهای دیدنی و تفریحی آذربایجان شرقی و همچنین ایران است. باینترتیب سیلیوکوس (که سیلیوکوس نیکاتور”پیروزمند” گفته میشود) و پسرش انتیوکوس (سوتر “ناجی” گفته میشود) بخصوص از نگاه قرابت در امورات ایران شرقی سهیم می شوند.

درواقعیت، قسمت اعظم ایران شرقی بهنگام مرگ الکساندر در یکحالت بحرانی قراردارد. او متعاقبا مجبورمیشود یک معاهده با هندیان منعقد کند که پس از سده های توسعۀ ایرانیان بالاخره خود را بامتداد مرز های شرقی قلمروی سیلیوکوس میرسانند. سکائیان شمال، هندیان شرق و ایرانیان محلی ادعای موقعیت ازبین رفتۀ خویش را نموده و میراث الکساندر در شرق درحال نابودی میباشد. آنها درمجاورت سکائیان کوچی واحتمالا عشایر ایشان زندگی میکردند که باشندگان دشتهای قراقوم (ریگ سیاه) و قزل قوم (ریگ سرخ) بودند. در جلگه های افغانستان شمالی فعلی، حاکمان محلی که ثروت خویش را بربنیاد تولیدات زراعتی استوارساخته بودند، مردم را کنترول میکردند.

دامداری بسیار اهمیت داشته وتعداد زیاد مردم هرموسم با گلۀ خویش ازجلگه ها به کوهها کوچ میکردند. این میتواند نشان دهد آنها شاید اولادۀ سکائیانی باشند که در اوایل هزارۀ اول ازطریق دهلیزهرات باین ساحه مهاجرت کرده و برای سده ها خصوصیات خود را نگهداشته اند. ییلاق های سرسبز و معروف اطراف رامسر با چندین آبشار و جنگل های انبوه، روستای جواهرده، تله کابین رامسر، مسیر مه گرفته و چشم انداز رویایی جاده های آن، سد میجران ، قلعه مارکوه که به بام رامسر شهرت دارد، جاذبه هایی هستند که اگر قصد سفر به رامسر را دارید توصیه می کنیم حتما سری به آن ها بزنید.

در جنگل های وسیع آمازون به طور تقریبی 1294 نوع پرنده، 378 خزنده، 427 نوع دوزیست و 3 هزار نوع ماهی زندگی می کنند که اغلب این حیوانات شکارچیان بسیار ماهری هستند و جان سالم به در بردن از دستشان تقریباً غیرممکن است. در راه رهایی توده از جان گذشتن و بسختیها شکیبیدن، در دلها جا نگرفته، و چنین جانفشانی از مردم چشم نتوانستندی داشت. از این الگوریتم در پیشبینی قیمت بیتکوین نیز استفاده میشود. مطابق منابع، قید میشود که سرزمین های گندهارا، پاروپانیسادای (وادی کابل)، اراکوزیا و گیدروزیا دربدل 500 فیل در اختیار موریاها قرار گیرد.

الکساندر که درخزان 330 ق م از کندهاربطرف شمالشرق به وادی کابل مارش میکند، جنرال رابرتس بامتداد همین مسیر در تابستان 1880 از کابل برای نجات کندهارمیشتابد. جنگل آمازون بیش از نیمی از جنگلهای بارانی جهان را تشکیل میدهد و ۲۰ درصد اکسیژن زمین توسط جنگلهای حارهای آمازون تولید میشود. بیشتر بخوانید: جنگلهای زیبای ایران کدامند؟ آنها علاقه نداشتند درقلمروی وسیع ایران شرقی و جنوب آسیای میانه دربین “بربریان” زندگی نمایند که نمیتوانستند حتی به یونانی صحبت کنند.

مورخ فرانسوی، پاول برنارد میگوید که معاهده نشاندهندۀ یک عمل انجام شده بوده وهندیان قسمت اعظم ایران شرقی را اشغال کرده بودند. سرانجام یکی ازافسران الکساندربنام سیلیوکوس پس ازشکست دادن مخالفین عمدۀ یونانی/مقدونی خویش قدرت فلات ایران را بدست میگیرد. قارچها، میوهها و برخی از ساقههای گیاهان که از دل جنگل بدست میآیند در تامین غذای عدهای از مردم مفید واقع میشوند. با رزرو هتل تبریز و بازدید از جنگل ارسباران می توانید به رقاصی این بز کوهی توجه کنید. پلی چوبی که میتوانید بالای بایستید، صدای آب را بشنوید و با وزش باد هیجان واقعی را در کنار همسرتان در حالی که دستهایتان در دست یکدیگر است، تجربه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید