ولایت_بادغیس : Definition Of ولایت_بادغیس And Synonyms Of ولایت_بادغیس (Persian)

علاوه بر این، در النگدره امکانات رفاهی و اقامتی زیادی برای مراجعهکنندگان به این پارک جنگلی گنجانده شده که برای سپری شب در پارک جنگلی کافی است. وجود گونههای گیاهی خاص که قدمت برخی از آنها به هزاران سال میرسد، پایین بودن دما حتی در ماههای گرم سال، ارتفاع زیاد جنگل از سطح دریا و پوشش گیاهی ویژه، باعث شده تا این منطقه از دیگر مناطق جنگلی کشورمان متفاوت باشد. خيلي از جنگلهاي جهان، سوزني برگ هستند و اين برگها به آتش سوزي حساس اند ولي تکرار و تعداد آتش سوزي در ايران بيشتر است زيرا در ساير کشورها به دليل سوزني برگ بودن و پوشش انبوه، اگر يک آتش سوزي اتفاق بيفتد خيلي سريع فراگير مي شود و متناسب با آن، امکانات و تجهيزات لازم براي مهار کردنش وجود دارد.

ضمناً همواره پیشنهاد می شود که در مکانی که می خواهید عود جنگل بارانی Rain Forest را روشن کنید، جریان هوای مناسبی با بازکردن پنجره و یا روشن بودن کولر آبی فراهم باشد. این نشست برای گشایش مجلس چند گاهه (موقتی) بود، که میبایست «نظامنامهٔ انتخابات» را بنویسد و دیگر کارهایی که برای پیش رفتن مشروطه و بنیاد یافتن «دارالشورا» در می بایست بگردن گیرد. جنگل النگدره جایی بکر برای گذران آخر هفته به شمار میرود که اگر در روزهای تعطیلات نوروز به آنجا میروید، سعی کنید از لحظه لحظه فرصتهایتان نهایت استفاده را ببرید زیرا ممکن است دیگر چنین فرصت گرانبهایی نصیبتان نشود طبیعت زیبای این منطقه غالباً مسافران را به هوس چادر زدن و اقامت چند روزه در دامان این طبیعت زیبا میاندازد.

لیکن پیش از آنکه خامه را بزمین گزاریم میباید باز چند سخنی از حبلالمتین برانیم. بجای آنکه در پی یاد گرفتن باشند و بدانند مشروطه چیست، و اکنون که آن را بدست آوردهاند چکاری باید کنند، و از چه راهی پیش روند، میدان یافته بخودنماییها میکوشیدند. ما چگونه که پانصد هزار اسامی قرا و بلاد دیگران را نمیتوانیم تغییر بدهیم باید اعتقاد نمود که لغات را نیز نمیتوانیم. از آنجا که ترتیب قوانین انتخابات و سایر فصول نظامنامه این مجلس شورای ملی باید با کمال دقت موافق دستخط مبارک فوقالذکر ترتیب شود و البته چنانکه میدانید اتمام این کار مستلزم وقت و فرصت معین است لهذا برای اینکه اعلیحضرت اقدس همایون شاهشناهی دلیلی واضح و حجتی کافی در تصمیم رأی مبارک خودشان برای تشکیل و ترتیب مجلس شورای ملی بقاطبه اهالی ایران داده باشند چنین مقرر فرمودند که عجالتاً محل موقتی این مجلس محترم ملی تعیین و در آنجا با حضور آقایان علماء و وزراء و اعیان و اشراف و تجار و اصناف صرف شیرینی و شربت شود بدیهی است که اولیای دولت اهتمام بلیغ خواهند نمود که لایحهٔ قواعد انتخابات و نظامنامه مجلس شورای ملی بزودی موافق دستخط همایونی از چهاردهم جمادی الاخر مرتب و اعضای مجلس ملی در تهران جمع و بافتتاح این مجلس محترم مبادرت شود از خداوند متعال خواهانیم که سایه بلند پایهٔ اعلیحضرت اقدس شاهنشاهی خلدالله ملکه و سلطانه را بر سر قاطبهٔ اهالی ایران مستدام و فرزندان وطن مقدس را توفیق بدهد با اولیای دولت تا برای افتتاح ابواب نیک بختی بروی ایرانیان بکوشند و این دولت و ملت قدیمه پنج هزار ساله ایران را باوج سعادت برسانند.

برای طبیعتگرد بودند باید با سختیها و شیرینیهای پدیدههای زمین و آسمان آمیخته شوید تا از سفرتان لذت بیشتری ببرید. از جمله این امکانات می­توان به زمین بازی کودکان، زمین ورزشی، سرویس­های بهداشتی، چراغ و روشنایی جاده در شب، نمازخانه و نگهبانی اشاره کرد. در چاپخانه جنگل امکان چاپ کتاب در انواع قطعها از جمله قطع جیبی، قطع پالتویی، قطع رقعی، قطع وزیری و قطع رحلی وجود دارد که همانند نوع کتاب، متناسب با سلیقه کارفرما و نوع کتاب و یا خدمات چاپی، قابلیت استفاده تمامی قطعها وجود دارد.

این کتاب به تیراژ 500 جلد، در قطع و اندازهی رقعی، در سایت ایده بوک قرار دارد. ایشان در ادامه بیان کرد: اگر امکاناتی که نیاز داشتیم در روز اول آتشسوزی در اختیارمان قرار میگرفت، روز دوم شاهد آتشسوزی و تداوم آتش نبودیم. روز تا روز دارایی عامه وملی را غارت مینمایند. از سال ۱۱۵۷ (۱۲۹۳) که کریمخان زند در گذشت تا سال ۱۲۱۲ (۱۲۴۹) که فتحعلیشاه بدرود زندگی گفت پنجاه و اند سال بود، و در این زمان کم در اروپا تکانهای سختی پیدا شده، و داستانهای تاریخی بیمانندی – از شورش فرانسه، و پیدایش ناپلئون و جنگهای پیاپی آن، و جنبش تودهها، و پیشرفت فن جنک، و پدید آمدن افزارهای نوین، و مانند اینها – رو داده، و در نتیجه آنها دولتهای بزرک و نیرومندی پیدا شده بود.

آری میتوان گفت که خود سید چنین چشمی از شاه داشته است. سپهسالار چون مرد کاردان و نیکی بود، و دیر زمانی در استانبول و دیگر جاها مانده و از چگونگی کشورهای اروپایی آگاهی میداشت، خواست در ایران نیز تکانی پدید آورد و سامانی بکارهای دولت دهد. لیکن این سفر زیانی در پی داشت، و آن اینکه در نبودن سپهسالار کسانی که از کارهای او ناخشنود میبودند فرصت یافته و بملایان چنین گفتند: «سپهسالار میخواهد ایران را بحال فرنگستان اندازد و امتیاز راه آهن را به انگلیسیان داده». کاروانسرای وقف را حاکم دماوند به اجاره میدهد، این مرد رفت سالی صد تومان به حاکم داد، به چهار سال اجاره نمود، که غیر از او هیچکس حق فروش امتعه و گوشت و نان و کاه و جو نداشته باشد.

ایسنا/لرستان یک دانشیار دانشگاه لرستان گفت: تقلیل دادن جنگلهای زاگرس به عنوان علوفه دام ظلم بزرگی در حق مردم این دیار و جنگلهای آن است. میرزا، به عنوان اعتراض، رشت را به قصد فومن ترک کرد. در سال 1895 یعنی یک سال بعد از انتشار این کتاب ، آقای کیپلینگ نسخه دوم این کتاب رو با عنوان The Second Jungle Book نوشت و منتشر کرد . در منطقه ای با تعداد رودخانه ها ، کانال ها و تالاب های آمازون ، یافتن بسیاری از پرندگان از خانواده این منطق منطقی است اردک، یعنی اردک و مانند آن. نخست در زمان سپهسالار امتیاز کشیدن راه آهن از بوشهر تا گیلان بانگلیسیان داده شده بود، که میباید آن را از لغزشهای سپهسالار شمرد.

این نامه بشاه در رشت رسید، و چون ملایان در آن زمان بسیار نیرومند میبودند، شاه ناگزیر شد حکمرانی گیلان را به سپهسالار داده او را در آنجا گزاشت و خود بی او بتهران آمد. «لایحهای» که بتاریخ ۱۲ شعبان ۱۲۸۹ برای این کار نوشته و بدستینهٔ شاه رسانیده در دست است، و از خواندن آن اندازهٔ فهم و کاردانی سپهسالار نیک دانسته میشود. مردم زیان اینها را نمیدانستند، و تا آن زمان توده را پروای سود و زیان کشور کردن، و در کارهای دولتی بچون و چرا برخاستن در میان نبوده.

داستانهای این جنک چندان پراکنده گردید و شناخته شد که نامهای «پورت اتور»، و «مارشال اویاما»، و «جنرال کروپاتگین» و مانند اینها زبانزد مردم گردید، و مثلا اگر کسی برتری فروختی یا بخود بالیدی چنین گفتندی: «مگر پورت آتور را کشادهای که چنین میبالی؟ نتیجهٔ این خیرگی و ناتوانی شاه و نادرستی و بدخواهی امینالسلطان آن بود که در سالهای باز پسین پادشاهی ناصرالدینشاه «امتیازهایی» به بیگانگان، بویژه بانگلیسیان داده شد که شناختهترین آنها «امتیاز تتن و تنباکو» بود، و اینها مردم را بشورانید، چنانکه داستان آن را خواهیم نوشت. این امتیاز بکار بسته نشد و پس از ده و اند سالی پس گرفته شد و از میان رفت.

پس از ششماه کمابیش شور و تکان، داستان بپایان رسید. کمپانی ناگزیر شده خواست دلجویی نماید و چنین پیش نهاد که کارکنانش در آذربایجان جز از آذربایجانیان نباشد، ولی مردم این را نپذیرفتند و در شور و تکان ایستادگی نمودند. ولی در این میان داستان دیگری رخ داد، و آن اینکه دانسته شد هواداران خودکامگی نومید نشدهاند و باین آسانی نمیخواهند دست از چیرگی بردارند، و شاه را پشیمان گردانیده اند و او از دستینه نهادن به «نظامنامه» باز میایستد، و فرمانی که داده شده آن را بگونهٔ دیگری معنی میکنند.

از آنسوی شنیده شد عینالدوله که باوشان رفته بود بمبارک آباد آمده و گفته میشود بشهر خواهد آمد و باز کارها بدست او خواهد بود. در زمان از گفتگوی کشیده شدن راه آهن بمیان آمد و «امتیاز» آن بانگلیسیان داده شد، ولی ما از چگونگی آن آگاهی نیافتهایم. کارشکنیهای درباریان بدینسان مشروطه در ایران پدید آمد. اما سید جمالالدین دو بار بایران آمده، و در بار دوم در سال ۱۲۶۸ (۱۳۰۷) با دستور شاه او را از ایران بیرون کردهاند. شاه همچنان دلبستگی بقانون و مجلس مینمود، و کسانی را از شاهزادگان و دیگران که نمی خواستند همراهی در کار نمایند، نکوهش میکرد، و بارها میگفت که از درون دل با پیشآمد همراه است، ولی نتیجهای از این گفتار و کردار او دیده نمیشد، و پیداست که رشتهٔ کار ها تنها در دست او نمیبود.

رانندگی در این جنگل با تماشای درختان انبوه همراه است. جنگل راش به دلیل وجود درختان راش در دل خود از بزرگترین جنگل های ایران به شمار میآید. گیرندهٔ امتیاز یکتن بود ولی در لندن شرکتی برای آن با ۶۵۰٬۰۰۰ لیره برپا گردید، و از بهار سال ۱۲۷۰ (۱۳۰۸) کارکنان آن در ایران بکار پرداخت. اگرچه شورش طالبان در بادغیس، زمانی که در سال ۲۰۰۳ در یک منطقه بزرگ پشتون ها در ولسوالی های غورماچ و بالامرغاب شروع شد، بسیار کمرنگ و کم مایه بود، اما از آن زمان به چندین منطقه ایماق گسترش یافته است. سیانوباکتریهایی که در عمقهای دریا زندگی میکنند، برای سیاره اولیه اکسیژن تولید میکنند و در یک دوره زمانی بسیار طولانی، غلظت اکسیژن در جو به آرامی افزایش مییابد.

نتیجه آن بود که دو دولت نیرومند و بزرک و بیداری، یکی در شمال ایران، و دیگری در جنوب آن پیدا شده، و ایران ناتوان و ناآگاه در میان آنان ماند، و راستی آنکه برای چنان زمانی پادشاهان کم جربزهٔ قاجاری شایندهٔ سررشتهداری نبودند. از کسانیکه در زمان ناصرالدین شاه دلسوزی بتوده و کشور نموده و به بیداری مردم کوشیدهاند یکی میرزا ملکم خان اسپهانی و دیگری سید جمالالدین اسدآبادی شمرده میشود. ملکم از جلفای اسپهان، و از ارمنیان آنجا بوده، و در کارهای دولتی پا گزارده، و جایگاه بالایی یافته، و باروپا رفته، و چنانکه گفته میشود اسلام پذیرفته، و چون مرد بافهم و بیداری بوده و از سیاست دولتهای اروپایی درباره آسیا آگاهی درستی یافته، دلش بحال ایران میسوخته، و این بوده که به بیداری مردم می کوشیده.

در اینجا می توانید کمی از روزمرگی ها و زندگی ماشینی رها شوید و به دامن طبیعت پناه بیاورید. برخی از اماکن مهم تاریخی ارسباران عبارتند از قلعه بابک، قلعه جوشین، مقبره شیخ شهاب الدین، قلعه ضحاک؛ اقامتگاه امیر ارشد، حمام کردشت. چطور به جنگل های ارسباران برویم؟ جنگل بارانی آمازون زیستگاه 427 گونه پستاندار، 1300 گونه پرنده، 378 گونه خزنده و بیش از 400 گونه دوزیست است. ولی چون شاه و امینالسلطان خودشان امتیاز را داده و هوادار آن بودند نتیجهای از دادخواهی دیده نشد، و از آنسوی چون کارکنان کمپانی بهمه شهرها رفته و بکار پرداخته بودند، ناخشنودی فزونتر گردیده و کمکم رویهٔ تکان و جنبش بخود گرفت.

ولی ایران باز یکی از کشورهای بنام آسیا شمرده میشد، و کریمخان و جانشینان او، اگر چیزی بکشور نیفزودند چیزی هم از آن نکاستند. دارندهٔ این روزنامه نمونهٔ روشنیست از کسانیکه نان خوردن را با کوشش در راه توده در هم آمیزند، یا بهتر گویم کوشش در راه توده را دستاویز نان خوردن گیرند، و چون اینگونه کسان در ایران بسیارند ما برای نشان دادن زشتی کار ایشان، این یکی را دنبال میکنیم. از این داستان مردم شوریدند و کسانی میکوشیدند که «فتوی» از علماء برای بیرون کردن امیر بهادر و نصرالسلطنه و حاجب الدوله از ایران بگیرند. شکستهای پیاپی فتحعلیشاه در برابر روس، و شکستهای محمدشاه و ناصرالدینشاه در برابر انگلیس بایران زیان بسیار رسانید، و از بزرگی آن بسیار کاست، ولی پادشاهان قاجاری و تودهٔ ایرانیان را بیدار نگردانید.

دیدگاهتان را بنویسید